Ecologisch groenbeheer

Behoud of ontwikkeling van ecologische waarden

Malsen is gespecialiseerd in boombeheer en ecologie. Ecologie is de wetenschap die onderzoekt hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. De inheemse flora en fauna staan hierin centraal. De juiste plant op de juiste plaats met respect voor het milieu. Goed ecologisch groenbeheer van parken, bermen en andere groengebieden in bebouwd gebied en aan de stadsrand draagt bij aan de leefbaarheid en een gevarieerd beeld van het groen in een omgeving. De aandacht voor goed ecologisch groenbeheer verdient zicht terug omdat het beheer goedkoper is.


Natuurwaarden en biodiversiteit

Bij het ontwikkelen van gestructureerd, bloemrijk en aantrekkelijk groen gaat Malsen mee met kenmerken in de natuur. We kijken naar de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen in combinatie met de ruimtelijke samenhang. Hiermee krijgen we zicht op de kansen en knelpunten.


Omvormingsbeheer

De omvorming van regulier naar ecologisch beheer vraagt aandacht. Het is belangrijk om bij aanvang goede keuzes te maken. U kunt dan denken aan het kijken naar wat er al spontaan op de locatie groeit. Dan zijn er ook nog vragen zoals: hoe voorkom je verruiging? Wanneer worden afgestorven vaste plantendelen verwijderd? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Hoe kunnen we de gewenste ecologische samenhang ook op de lange termijn behouden?


Instandhoudingsbeheer

Een bepaald resultaat bereiken is makkelijk, het gewenste resultaat behouden is vaak een uitdaging, zeker in deze tijd van verdroging en vermesting. Bij extensief beheer krijgen verruiging en verbossing een kans, bij intensief beheer dreigt een gebrek aan kruiden.


Voorbeelden van ecologisch groenbeheer waarbij Malsen u van dienst kan zijn: 

  • Ecologisch bermbeheer (gericht op flora én fauna).
  • Begrazingsbeheer.
  • Beheer van natuurvriendelijke oevers.
  • Ecologisch schonen en baggeren van watergangen en poelen.Benieuwd naar onze manier van werken?

Wij leggen het u graag uit

Begrazingsbeheer

Een methode die kan bijdragen aan de doelstellingen van een natuurgebied is door begrenzers in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van runderen, geiten of schapen. Afhankelijk van het soort kudde dat geplaatst wordt in een gebied is dit een beheringsvorm die het dichtstbij de ‘echte’ natuur komt. Helaas kan door het inzetten van begrazingsbeheer in kleine gebieden stagnering van de vegetatieve ontwikkeling plaatsvinden. Daarom is dit niet vanzelfsprekend de beste optie. Het is belangrijk om eerst de natuurdoelen te bepalen en daarbij het best passende beheer te kiezen en niet in de omgekeerde volgorde.

 

Ecologisch bermbeheer

Voor zowel planten als dieren zijn bermen, naast natuurgebieden, belangrijke groenstructuren. Voor planten ontstaat er veelal een gunstige situatie in bermen doordat de menselijke activiteit beperkt is. Ook worden bermen niet bemest en word het maaisel in verband met brandveiligheid afgevoerd. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Een berm kan door verschillende factoren ook een negatieve invloed hebben op de omliggende flora en fauna. Denkt u hierbij aan de verhoogde concentratie aan giftige stoffen door uitlaatgassen en het verhoogde risico op het aanrijden van dieren door de naastliggende wegen met auto- en/of fietsverkeer. Daarnaast kan door de geïsoleerde ligging van veel bermen de ecologische potentie niet volop benut worden.

 

Malsen denkt bij ecologisch bermbeheer mee over hoe de bergvegetatie gestimuleerd kan worden en op wat voor termijn u resultaten kunt zien. Belangrijke factoren voor de ontwikkelingsduur zijn de grondsoort, de vochttoestand en zaadaanwezigheid. Bij het ontwikkelen van een vegetatieplan proberen we te voorkomen dat er tegen de fauvistische waarden in wordt gegaan.

 

Beheer van natuurvriendelijke oevers

Een oever is een plek waar van nature verlandingsprocessen plaatsvinden. Een natuurlijke vegetatie zal zich ontwikkelen, afhankelijk van verschillende abiotische omstandigheden. Denk hierbij aan de grondsoort en grondwaterstand. Net als bij begrazingsbeheer is het belangrijk om een duidelijk idee te hebben van het gewenst natuurplan. Ligt de focus op de vegetatieve waarden of juist meer op de fauna? In beide gevallen denken wij graag met u mee op een passend plan op te stellen.

 

Ecologisch waterbeheer

Ten slotte is er nog ecologisch waterbeheer. Bij de algehele waterkwaliteit is de ecologische kwaliteit een belangrijke meetindicator. De manier van beheren heeft een directe invloed op de soortsamenstelling in en rond het waterlichaam. Om die reden is waterbeheer dat gericht is op ecologische waarden ook van belang voor onszelf. U wilt altijd voorkomen dat opgebouwde ecologische waarden in één keer worden vernietigd. Dit betekent naast ecologisch verlies ook financieel verlies: het opnieuw realiseren van deze waarden vergt extra inspanning van tijd en middelen. Het is dus hoe dan ook zonde om zorgvuldig opgebouwde waarde af te breken. Verander dus nooit zomaar van beheer, doe dit altijd na zorgvuldig onderzoek en afweging. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

 

Malsen Sport en Civiel gaat graag de uitdaging met u aan. Met ruim 25 jaar aan kennis zijn wij de partner die u zoekt. Wij willen graag meer groen zien op de juiste plekken en ook nog eens op een duurzame manier. Ook voor advies en ontwerp in openbare buitenruimtes.


Tevreden klanten:

Deze opdrachtgevers gingen u voor